Founders
Written by А6 Administrator


   
  Andrey Eryomin 
  Anna Azarova (Bani)
 Angela Kopotya 

 Nadiya Atanasova


 Adam Ouédraogo  


  Anton Shkatov


 

Participants
Written by А6 Administrator

   

  Margarita Bondarenko

 Kateryna Vikon


 Inna Vecherko


 


 Darya Bereznyuk


 

 Irada Agayeva

 

 Oleksandr Garsh

 

  Alyona Vlaeva 

  Kateryna Varenko Alyona Ryabukchina


 Alina Usatyuk
 Natalya Garsh


 Olena Zhuravchak


 Kristina Gogus
 Antonina Okchten
 Tetyana Tkachuk

 Oleg Chysh Yana Vartovnyk